Terug naar het begin  
Verklein tekstStandaard tekst grootteVergroot tekst
PRAKTIJK
THERAPEUTEN
ERVARINGEN
1E AFSPRAAK
VRAGEN
CONTACT
   

Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Oude Rijn Fysiotherapie en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Oude Rijn Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Oude Rijn Fysiotherapie te weigeren of te ontnemen.

Oude Rijn Fysiotherapie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Oude Rijn Fysiotherapie, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Oude Rijn Fysiotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Oude Rijn Fysiotherapie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Oude Rijn Fysiotherapie website. Oude Rijn Fysiotherapie geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

De door Oude Rijn Fysiotherapie verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Oude Rijn Fysiotherapie gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld; zie privacybeleid. Oude Rijn Fysiotherapie wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Oude Rijn Fysiotherapie website geen persoonsgegevens van de gebruiker door Oude Rijn Fysiotherapie worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacy code van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven. Oude Rijn Fysiotherapie spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Oude Rijn Fysiotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Oude Rijn Fysiotherapie beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Oude Rijn Fysiotherapie deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De Oude Rijn Fysiotherapie website, alsmede de websites naar welke middels de Oude Rijn Fysiotherapie website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

 
 
© Oude Rijn Fysiotherapie | Disclaimer | Privacy
Aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister